Generalforsamling i Slow Food København Nordsjælland

posted in: Arrangementer | 0

Den 21. marts fra klokken 17 afholder Slow Food København Nordsjælland den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes hos TV Glad, Rentemestervej 45-47, 2400 København Nordvest, hvor vi har fået lov at være i kantinen, »Tarteletten«. Direktør Mikkel Holmbäck fra TV Glad fortæller lidt om aktiviteterne i huset.

Vi serverer en kop kaffe. I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for fællesspisning prisen for mad og en øl er kr. 125,-. Tilmelding til spisningen sendes til Katrine Klinken, katrine@klinken.dk senest 16. marts.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 • Valg af ordstyrer og stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
 • Indkomne forslag
 • Forslag til aktiviteter i det kommende år
 • Valg af formand (mindst hvert 4 år, ulige år)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år)
 • Valg af suppleant (hvert år)
 • Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
 • Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling med endelig dagsorden og revideret regnskab fremsendes senest ti dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag, der indkommer senere, bliver behandlet under eventuelt.