Referat fra generalforsamling 2013

posted in: Nyheder | 0

Sted: Københavns Rådhus 6. marts 2013

Ad 1. Valg af dirigent og stemmetæller
Martin Bregnballe blev efter forslag fra bestyrelsen foreslået som dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for korrekt indkaldt og dermed lovlig i forhold til vedtægterne. Som stemmetæller valgtes Kirsten Bragh. Bettina Brønnum Lohse blev valgt som referent.

Ad 2. Formandens beretning
Formandinden aflagde årsberetning 2012, som blev godkendt. Læs beretningen her som pdf-fil.

Ad 3. Kasserens beretning
Kassereren Mikkel Sander fremlagde årsberetning 2012.

Ad 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab
Kassereren fremlagde regnskab, som blev godkendt.

Ad 5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 6. forslag til aktiviteter/bestyrelsens handlingsplan i det kommende år
Mogens Bisgaard og Carsten Lunding fremlagde bestyrelsens handlingsplan for det kommende år. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag.

Som noget nyt er det valgt at arbejde med et tema som i året 2013/14 vil være centreret om “Gris”.

Mogens og Carsten forklarede at det at der er valgt et tema, kan gøre os alle klogere på et emne, idet vi får mulighed for at fordybe os. Katrine understregede at ikke alle møder behøver handle om svineproduktion.

Mogens, Carsten og Kim arbejder videre med temaet. Hvis man er interesseret, kan man kontakte “grisegruppen”.

Ad 7. Bestyrelsens forslag til det kommende års budget
Kassereren fremlagde det kommende års budget (følger senere).

Ad 8. Valg af bestyrelsesformand
Katrine Klinken modtog genvalg som bestyrelsesformand.

Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Amalie Dynnes Ørsted modtager ikke genvalg
Carsten Lunding modtager genvalg.
Bettina Brønnum Lohse opstiller som bestyrelsesmedlem i stedet for som suppleant.

Carsten Lunding og Bettina Brønnum Lohse blev begge hhv. genvalgt og valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 10. Valg af suppleanter
Erik Larsen modtager genvalg
Christopher Melin modtager ikke genvalg
Bettina Brønnum Lohse opstiller som bestyrelsesmedlem.

Erik Larsen blev valgt som suppleant.

De fremmødte medlemmer blev opfordret til at opstille som suppleanter, hvilket ingen ønskede.

Ad 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kasper Duun blev valgt.

Ad 12. Eventuelt – bl.a. møde for frivillige i foreningen