Referat fra generalforsamling 29. marts

posted in: Convivia | 0

Generalforsamling i Slow Food København-Nordsjælland blev afholdt tirsdag den 29. marts 2011 på Rundskuedagens Plejecenter, Valdemarsgade 44, 1660 København V med dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
  Birgitte Glerup foreslået og valgt som ordstyrer. Kim Mühlhahn og Bo Damgaard foreslået og valgt som stemmetællere.
 2. Formandens beretning
  Formandens beretning blev godkendt.
 3. Kassererens beretning
  Kassereren (Nicholas Symes) aflægger årsrapport. Spørgsmål ang. tilgodehavende fra Slow Food International: Generalforsamlingen vedtager, at medlemmerne skal orienteres om hvornår vores tilgodehavende fra Italien kommer eller hvis det ikke sker, i fald at der ikke sker en overførsel fra Italien i løbet af den kommende måned. Katrine kommenterer økonomien for arrangementer, som i nogle tilfælde har givet underskud, det er bestyrelsens ambition at dette i fremtiden undgåes. Økonomistyringen skal være strammere i fremtiden, således at arrangementer kan bære egne udgifter. Der arbejdes på forskellige modeller, som rent praktisk kan sikre betaling. Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i arrangementer, betaler i lighed med øvrige medlemmer af foreningen. Regnskabet godkendes.
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
  Budget – kommende indtægter fra Italien vil blive brugt til yderligere eksponering af foreningens arbejde.
 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
  Foreninge planlægger, i lighed med de foregående år, at lave ti medlemsmøder i løbet af året samt et større politisk engagement.
 7. Valg af formand (mindst hvert 4 år, ulige år)
  Formand Katrine Klinken er ikke på valg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år)
  Næstformand Mogens Bisgaard er ikke på valg. Sekretær Amalie Ørsted ikke på valg. Carsten Lunding er suppleant, opstiller som menigt medlem, valgt som bestyrelsesmedlem. Trine Krebs modtager ikke genvalg. Anne Rahbek opstiller som bestyrelsesmedlem og er valgt.
 9. Valg af suppleant (hvert år)
  Andreas Harder opstiller som suppleant, valgt. Grethe Bryde modtager genvalg som suppleant.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
  Mikkel Sander vælges som revisor.
 11. Eventuelt
  Oplæg fra den fornyligt oprettede politik arbejdsgruppe som giver deres foreløbige bud på, hvad Slow Food København-Nordsjælland mener med »God, Ren og Retfærdig«. Interesse og opbakning fra generalforsamlingen.

Leave a Reply